Visite 3

De 3e visite duurt tussen de 4 uur en vierenhalf uur en kan in de ochtend of middag worden afgesproken.

Echografie van het hart
Voor dit onderzoek ligt u op uw linkerzijde op een onderzoeksbed. Door middel van echografie (ultrageluid, net als bij een zwangerschapsecho) wordt uw hart uitgebreid in beeld gebracht. Er wordt gekeken naar de pompfunctie van het hart, maar ook hoe de hartkleppen functioneren. Dit onderzoek brengt voor u geen risico met zich mee. 

Elektrocardiogram
De elektrische werking van uw hart wordt gemeten door het maken van een hartfilmpje (elektrocardiogram) waarvoor op een aantal plaatsen op de voorzijde van uw bovenlichaam elektrodes geplakt worden. De procedure is gelijk aan die van het gewone hartfilmpje dat mogelijk al eens bij u in een ziekenhuis of bij een sportkeuring is gemaakt.

Microcirculatie metingen
Het microcirculatieonderzoek bestaat uit 2 onderdelen waarbij de kleinste bloedvaatjes onderzocht worden in de huid en het nagelbed. Er zijn belangrijke wetenschappelijk anwijzingen dat deze vaatjes een rol spelen bij het ontstaan van ziekten als diabetes type 2 en hoge bloeddruk. Voor het afbeelden van vaatjes in de huid wordt gebruikt gemaakt
van laserlicht. Hiervoor wordt er een sticker op uw huid geplakt en meet het apparaat automatisch de doorbloeding van de huid. De uitslag van dit onderzoek is alleen van wetenschappelijke waarde en niet direct van belang voor uw gezondheid. Deze meting brengt geen risico’s met zich mee. Het tweede onderdeel bestaat uit het meten van de kleinste bloedvaten in het nagelbed met behulp van een microscoop. Om deze vaatjes zeer goed af te beelden wordt een opblaasbaar bandje om de vinger aangelegd en met verschillende drukken opgepompt. U zult merken dat uw vinger hier wat koud en doof van kan worden. Dit gevoel verdwijnt op het moment dat dit bandje leegloopt. Dit onderzoek brengt geen risico met zich mee en de resultaten zijn met name van wetenschappelijk belang.

Vet-spiermassa meting
Bij dit onderzoek worden uw vet- en spiermassa gemeten. Hiervoor worden elektroden op uw rechterhand, rechtervoet en linkervoet geplaatst en via een zwakke hoeveelheid elektrische stroom wordt uw lichaamssamenstelling gemeten. U voelt hier helemaal niets van. Dit onderzoek brengt dan ook geen risico’s met zich mee. Toch mag u,  voorzichtigheidshalve aan dit onderzoek niet deelnemen indien u een pacemaker of ICD (interne cardiale defibrillator) heeft. 

Eiwitten in de huid
Bij dit onderzoek wordt de hoeveelheid versuikerde eiwitten in de huid gemeten. Hiervoor legt u uw arm op een klein kastje en met behulp van licht wordt vervolgens een opname van de huid gemaakt en de hoeveelheid van deze eiwitten bepaald. Hier merkt u niets van en dit onderzoek brengt geen risico’s met zich mee. De uitslag van dit onderzoek is op dit moment alleen van wetenschappelijke waarde.

Oogonderzoek
Gedurende het oogonderzoek wordt uw gezichtscherpte en gezichtsveld gemeten en een klein beetje traanvocht afgenomen. Daarnaast wordt het netvlies zelf en de bloedvaatjes op het netvlies in beeld gebracht. Voor het afbeelden van de kleinste vaatjes op het netvlies wordt gebruik gemaakt van een speciale fotocamera. Om die kleinste vaatjes goed zichtbaar te maken is het van belang de pupil te verwijden. Hiervoor krijgt u, 15 minuten voordat de oogfoto gemaakt wordt, oogdruppels toegediend die dat effect bewerkstelligen. De werkingsduur van deze druppels bedraagt in totaal 2-3 uur. Gedurende deze periode is het mogelijk dat u wazig ziet omdat u moeite heeft om fel licht te verdragen. Een door u meegebrachte zonnebril biedt hier indien nodig uitkomst. Het is van belang dat u zicht volledig hersteld is voordat u weer deelneemt aan het verkeer of voordat u weer gaat werken (in het bijzonder als u zware machines bestuurd). Na dit onderzoek zal u dan ook extra gecontroleerd worden. Dit onderzoek kent verder geen risico’s en is gelijk aan het oogonderzoek dat wordt uitgevoerd in het ziekenhuis. De resultaten van dit onderzoek kunnen voor u van belang zijn indien u hoge bloedddruk en/of diabetes type 2 heeft en zullen indien afwijkend met u besproken worden. De oogfoto maakt ook deel uit van normale diabeteszorg via de huisarts of specialist. 

Tastzin van de huid
Gedurende dit onderzoek wordt de gevoeligheid van de huid van de voeten gemeten. Hiertoe wordt een klein apparaatje tegen de tenen gehouden dat trillingen veroorzaakt waarop u moet aangeven of u deze trilling wel of niet voelt.

Handknijpkracht
De handknijpkracht geeft de spierkracht van uw onderarm weer. De resultaten geven een indicatie over uw conditie. Met behulp van een handknijpmeter wordt de knijpkracht gemeten. Dit apparaat bevat een metalen hendel waarin u zo hard mogelijk dient te knijpen.  Zowel met de rechter als de linkerhand wordt 3 keer geknepen. Tijdens de meting dient u te staan met uw arm los langs het lichaam. Aan deze tests zijn geen risico’s verbonden. 

Gewrichtsonderzoek
Door middel van een reumatologisch lichamelijk onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de werking van uw ledematen waarbij er gekeken wordt naar de beweeglijkheid van uw schouder-, heup-, en kniegewricht. Daarnaast wordt er gekeken of er aanwijzingen zijn voor jicht. Dit onderzoek is vergelijkbaar met een lichamelijk onderzoek zoals ook de huisarts dat bij u zou kunnen uitvoeren.

Inspanningstest
Vervolgens vragen wij u op deze dag deel te nemen aan een fietstest waarbij wij uw fitheid meten en tegelijkertijd nauwlettend het hart en de bloeddruk in de gaten houden. Deze test wordt onder supervisie van een studiearts uitgevoerd. Deze test wordt niet bij u uitgevoerd indien u onder cardiologische behandeling bent voor ritmestoornissen of een
zuurstof tekort van de hartspier. Ook indien u klachten van pijn op de borst heeft die nog nader onderzoek behoeven wordt deze test niet bij u uitgevoerd. Gedurende deze test vragen wij u niet om tot het uiterste te gaan, maar middels een berekening ongeveer 85% van uw fitheid / conditie te benutten (submaximale inspanningstest).

CT scan van uw onderarm en onderbeen
In dit onderzoek wordt een gedetailleerde CT scan van uw arm en been gemaakt met behulp van een zeer geringe hoeveelheid röntgenstraling. De CT scan geeft de structuur van de botten in uw arm en been weer op een manier die met gewone röntgenfoto’s niet of anders zichtbaar worden. Tijdens dit onderzoek zit u in een stoel en plaatst u uw arm en vervolgens uw been gedeeltelijk in het scanapparaat. Het onderzoek is pijnloos.

Uitschrijfgesprek
Wanneer u hiervoor toestemming gegeven heeft, zal de studiearts met u spreken over de onderzoeksuitslagen die voor uw gezondheid rechtstreeks van belang zijn. Uw huisarts ontvangt deze uitslagen met uw toestemming ook. Onderdeel van het gesprek zijn de volgende onderzoeksuitslagen:

 • lengte, gewicht en bloeddruk
 • glucose en cholesterol in het bloed
 • de werking van de longen: de uitademing en of er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van COPD (chronische bronchitis / emfyseem)
 • de werking van de nieren: dit wordt bepaald middels uitslagen in het bloed en de urine (onder meer de hoeveelheid eiwit in de urine)
 • de bloedvaten van de benen: of er aanwijzingen zijn voor vernauwing van de bloedvaten o.b.v. de bloeddruk gemeten aan de armen en de benen
 • de werking van het hart: het hartritme, de pompkracht en de kleppen van het hart
 • het risico op hart- en vaatziekte wordt berekend middels een rekenmodel dat ook door huisartsen gebruikt wordt
 • de denkfuncties: uw score op de taken van het onderzoek van stemming en geheugen wordt vergeleken met de gemiddelde score voor uw leeftijd en opleidingsniveau
 • het gehoor: of er aanwijzingen zijn voor relevant gehoorverlies

Speciaal voor De Maastricht Studie is een “advies op maat” programma ontwikkeld. Dit programma, dat via internet kan worden geraadpleegd, kan u helpen om, indien u dit wenst, uw leefstijl te veranderen. Het kan u helpen om meer te gaan bewegen, gezonder te eten en, indien van toepassing, te stoppen met roken. 

Het is belangrijk u opmerkzaam te maken op de volgende twee zaken:

 1. Indien er gedurende uw deelname aan De Maastricht Studie een toevalsbevinding wordt gedaan waarvoor nader regulier medisch onderzoek noodzakelijk is, dan vallen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van uw ziektekostenverzekering (en mogelijk uw eigen risico). U kunt deze kosten voor reguliere medische zorg niet verhalen op De Maastricht Studie.
 2. Het is wettelijk vastgelegd dat de rol van arts-onderzoeker en behandelend arts gescheiden moeten zijn. Indien nodig, zullen wij, na overleg met u en conform de door u ingevulde keuze op het toestemmingsformulier, uw huisarts informeren en hem of haar adviseren u te verwijzen naar een ziekenhuis of medisch specialist van uw keuze.

Beschrijving visite 4